Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W GMINIE RYPIN W 2017 ROKU

20.01.2017

Wójt Gminy Rypin działając na podstawie Uchwały Nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012  roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Rypin, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez kluby sportowe zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku.
Konkurs skierowany jest do klubów sportowych, o których mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Rypin, działających na obszarze Gminy Rypin, uczestniczących w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, nie działających w celu osiągnięcia zysku.
      
I. Rodzaj zadania:

Realizacja celu publicznego z zakresu sportu poprzez:
1) realizację programów szkolenia sportowego, 
2) zakup sprzętu sportowego, 
3) pokrywanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
4) pokrywanie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5) finansowanie stypendiów i wynagrodzeń kadry szkoleniowej, 
6) finansowanie kosztów dojazdu zawodników na treningi, mecze i rozgrywki sportowe, 
7) finansowanie wynagrodzeń sędziów, 
8) pokrywanie kosztów badań lekarskich zawodników, 
9) pokrywanie kosztów i opłat związanych z przystąpieniem do rozgrywek i dopuszczeniem do zawodów, 
10) angażowanie się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy Rypin, 
11)  promowania wizerunku Gminy Rypin w dziedzinie sportu i rekreacji. 
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2017 roku, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Rypin, wynosi łącznie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 
III. Zasady przyznawania dotacji:

W otwartym konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe, o których mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Rypin, działających na obszarze Gminy Rypin, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku.

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2) Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
3) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w Uchwale Nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Rypin.
4) Dotacja będzie przekazywana w 4 transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej.
5) Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
7) Wójt Gminy Rypin może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż:
a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
c) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie winno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.
2) Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
3) Zadanie powinno być zrealizowane przez oferenta z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
4) Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Rypin.
5) Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 
V. Termin i miejsce składania ofert:

1) Oferty należy składać na formularzu, który można pobrać ze strony www.bip.rypin.pl (w załączeniu do niniejszego ogłoszenia) lub osobiście w Urzę­dzie Gminy Rypin, pokój nr 13.
2) Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem  „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin w różnych dyscyplinach sportowych w 2017 roku" w terminie do 03.02. 2017 roku, do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin lub prze­słać pocztą na wyżej wskazany adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do tut. urzędu.
 
VI. Warunki składania ofert – wymagane dokumenty:

1) Do formularza oferty należy dołączyć
a) aktualny statut
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio: wyciąg z ewidencji, lub inne dokumen­ty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatkowych i innych danin o charakterze publiczno prawnym.
2) Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę (osoby) statu­towo upoważnione przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skut­kami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią organizacji.
3) W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoby reprezentujące oferenta zobowią­zane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
4) Oferent winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
5) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2017 roku o godz. 1215 w Urzędzie Gminy Rypin.
2) Otwarcia i oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rypin odrębnym zarządzeniem.
3) Złożone oferty Komisja Konkursowa oceniała będzie na podstawie następujących kryte­riów:
a) spełnienie wymogów formalnych;
b) zgodność oferty z celem publicznym określonym w Uchwale XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012 roku;
c) kalkulacja przewidywanych środków na realizację zadania;
d) sposób realizacji zadania;
e) zasoby kadrowe i rzeczowe;
f) doświadczenie oferenta w realizacji zadań tego rodzaju;
g) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia;
h) dotychczasowa współpraca z Gminą Rypin.
4) Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskały dotację oraz o wysokości dota­cji podejmie Wójt Gminy Rypin, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
5) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rypin, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rypin oraz dostarczona ofe­rentom.
 
VIII. Postanowienia końcowe:

1) Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
a) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
b) Dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
2) Wójt Gminy Rypin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
3) Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

Załączniki:

WZÓR OFERTY (258kB) pdf

WZÓR SPRAWOZDANIA 2017 (403kB) pdf

WZÓR UMOWY (339kB) pdf

ZARZĄDZENIE Nr 97 SPORT 2017 (263kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (20 stycznia 2017)
Opublikował: Marcin Żołnowski (20 stycznia 2017, 10:17:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij