Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

30.01.2018

Rypin, dnia 30.01.2018 r.
 
RRW.6220.1.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1257 z późn. zm. w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
     podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2018 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Michałki-Sadłowo”, w miejscowości Sadłowo na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 267, 307, 128, 134/3, 133/7.
Przedsięwzięcie to  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
    Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rypin.
   Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu.
   W związku z powyższym informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość składania  w  w/w sprawie uwag i wniosków.
   Uwagi i wnioski można  składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4. w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
    Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).
   Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo na okres 14 dni.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (30 stycznia 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (30 stycznia 2018, 13:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij