Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

29.08.2018

Rypin, dnia 27.08.2018 r.
 
RRW.6220.4.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.)

W Ó  J  T    G M I N Y   R Y P I N
 
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w imieniu którego działa Pan Marcin Dobek, reprezentujący firmę Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Przebudowa wraz  z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach ewidencyjnych: miasto Rypin: dz. 894; Godziszewy, gm. Rypin: 111, 114, 162/3, 163/1, 184, 21; Jasin, gm. Rypin: 12, 16/1, 22/2, 24/3, 3/2, 4, 5/1; Stępowo, gm. Rypin: 10, 199, 37, 80; Przywitowo, gm. Skrwilno: 407, 409, 436; Kotowy, gm. Skrwilno: 388; Okalewo, gm. Skrwilno: 1017/2; 1024/2; 1024/4, 1024/5, 1096/1, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/22, 1102/1, 1102/2, 1104/1, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/3, 1116/1, 1133/2, 1143/1, 1162/1, 1185/4, 3142/4, 399, 485/1, 680/3, 837/1, 837/6, 837/7, 838/1, 838/3, 838/6, 839, 840, 842, 844/1, 844/2, 848/5, 848/6, 853/2, 853/3, 853/4, 853/5, 853/6, 853/7, 853/8, 855, 860, 871/1, 907/1, 953/5, 954/1, 954/2, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 957; oraz Suchy Grunt, gm. Lubowidz: 6, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postanowieniem z dnia 27.08.2018 r. stwierdzona została potrzeba przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i ustalony został zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w Postanowieniem oraz z opiniami w/w organów opiniujących.          
W/w dokumenty wraz z aktami sprawy wyłożone są do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z postanowieniem stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z opiniami organów opiniujących oraz z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin na stronie www.bip.rypin.eu, Urzędu Gminy Skrwilno na stronie www.bip.skrwilno.lo.pl, Urzędu Gminy Lubowidz na stronie www.bip.uglubowidz.pl na okres 14 dni.
2.Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno, Urzędu Gminy Lubowidz oraz we wsi Godziszewy, Jasin, Stępowo, Przywitowo, Kotowy, Okalewo oraz Suchy Grunt.

Wytworzył: Mariusz Paprocki (29 sierpnia 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (29 sierpnia 2018, 09:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij