Obwieszczenie08.07.2021

Obwieszczenie

08.07.2021

Rypin, dnia 07.07.2021  r.
 
RRW.6733.CP.5.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszewy” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/5, 166/5, 26/1, 163/1 i 166/2  położonych w miejscowości Godziszewy - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, celem uzgodnienia.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3  w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
  
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Godziszewy na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (8 lipca 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (8 lipca 2021, 15:13:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (8 lipca 2021, 15:19:26)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171