Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

04.07.2018


Rypin, dnia 04.07.2018 r.
 
RRW.6220.4.2018
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w imieniu którego działa Pan Marcin Dobek, reprezentujący firmę Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach ewidencyjnych: miasto Rypin: dz. 894; Godziszewy, gm. Rypin: 111, 114, 162/3, 163/1, 184, 21; Jasin, gm. Rypin: 12, 16/1, 22/2, 24/3, 3/2, 4, 5/1; Stępowo, gm. Rypin: 10, 199, 37, 80; Przywitowo, gm. Skrwilno: 407, 409, 436; Kotowy, gm. Skrwilno: 388; Okalewo, gm. Skrwilno: 1017/2; 1024/2; 1024/4, 1024/5, 1096/1, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/22, 1102/1, 1102/2, 1104/1, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/3, 1116/1, 1133/2, 1143/1, 1162/1, 1185/4, 3142/4, 399, 485/1, 680/3, 837/1, 837/6, 837/7, 838/1, 838/3, 838/6, 839, 840, 842, 844/1, 844/2, 848/5, 848/6, 853/2, 853/3, 853/4, 853/5, 853/6, 853/7, 853/8, 855, 860, 871/1, 907/1, 953/5, 954/1, 954/2, 955/1, 955/2, 956/1, 956/2, 957 oraz Suchy Grunt, gm. Lubowidz: 6.
Przedsięwzięcie te zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rypin.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu.
           
W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość składania  w   w/w sprawie uwag i wniosków.
 
Uwagi i wnioski można  składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4. w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie
2. Wywieszenie jego treści na na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin oraz we wsi Godziszewy, Jasin, Stępowo, Przywitowo, Kotowy, Okalewo oraz Suchy Grunt w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Miasta Rypin na stronie www.bip.rypin.eu, Urzędu Gminy Skrwilno na stronie www.bip.skrwilno.lo.pl, Urzędu Gminy Lubowidz na stronie www.bip.uglubowidz.pl na okres 30 dni.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (4 lipca 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (6 lipca 2018, 08:06:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij