2006 rok

Uchwała nr XXXII/163/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 7 kwietnia 2006

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :
  
§ 1

Ustala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                                     Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (26kB) word

Załącznik do uchwały (78kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (18 lipca 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006, 14:29:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2163