Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin12.11.2019

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

12.11.2019

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XII sesja Rady Gminy Rypin.


Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XI sesji rady gminy odbytej w dniu 15 października 2019 r.,
c) przyjęcie porządku obrad XII sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego na 2020 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin.
 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie zbiorowym.
 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2020 roku.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rypin.
 
16. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym za 2018 rok.
 
17. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
18. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
19. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
20. Zakończenie obrad XII sesji rady gminy.Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska


metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (12 listopada 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (13 listopada 2019, 13:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150