Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 322) starsze karty »
numer wpisu:

2021/B/12

data: 20 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany-Rypałki”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/15

data: 19 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120313C Rypin-Linne”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/2/72

data: 11 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
nazwa
podmiotu:
CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/1/18

data: 11 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
nazwa
podmiotu:
CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/1/72

data: 1 grudnia 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja o warunkach zabudowy "Rozbudowa biogazowni rolniczej" na dz. nr 85/16 i 85/17 w obrębie ewidencyjnym Starorypin Prywatny, gm. Rypin
nazwa
podmiotu:
BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/13

data: 2 września 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Sadłowo, dz. nr 633/1.
dane
wnioskodawcy:
Wioletta Łętkowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/E/13

data: 31 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:„Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Sadłowo, dz. nr 633/1.
zamawiający: Wioletta Łętkowska
wykonawca: EkoPolska Mojzesowicz Sp. k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/10

data: 17 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 1,5 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą – PV Kowalki”
dane
wnioskodawcy:
P.H.U. Gabi Karpus Krzysztof
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/E/7

data: 15 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW, zlokalizowanych w miejscowości Rusinowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr ewid. 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gmina Rypin, powiat Rypiński” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gm. Rypin
zamawiający: Vortex Energy Solar Sp. z o.o.
wykonawca: EKODECYZJA Michał Roszyk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/1

data: 8 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania złomu stalowego, metali kolorowych na dz. nr 263 obręb Marianki, gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
mamAUTO Sp. J.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 322) starsze karty »