Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin06.12.2019

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

06.12.2019

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XIII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XII sesji rady gminy odbytej w dniu 20 listopada 2019 r.,
c) przyjęcie porządku obrad XIII sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rypin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność gminy Rypin.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok.
 
11. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
13. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
14. Zakończenie obrad XIII sesji rady gminy.Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (6 grudnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (6 grudnia 2019, 11:55:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203