OBWIESZCZENIE21.01.2020

OBWIESZCZENIE

21.01.2020

Rypin, dnia 20.01.2020 r.
 
RRW.6220.17.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.)
 
W Ó  J  T    G M I N Y    R Y P I N
 
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek E-SUN PV4 Sp. z o.o. postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa i eksploatacja instalacji elektrowni fotowoltaicznej Puszcza Miejska VII na działkach ewidencyjnych nr 49/8 oraz 49/3 obręb Puszcza Miejska w gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid. 49/8 i 49/3 w miejscowości Puszcza Miejska, gm. Rypin, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie postanowieniem z dnia 20.01.2020 r. stwierdzona została potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i ustalony został zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w postanowieniem oraz z opiniami w/w organów opiniujących.        
W/w dokumenty wraz z aktami sprawy wyłożone są do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z postanowieniem stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (21 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (21 stycznia 2020, 12:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138