Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin27.01.2020

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

27.01.2020

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XV sesja Rady Gminy Rypin. 

Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji rady gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.,
c) przyjęcie porządku obrad XV sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej za 2019 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2020 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za 2019 rok.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji za 2019 rok.
 
7. Przyjęcie planów pracy komisji rady gminy na 2020 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.
 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty.
 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa a w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rypin w roku szkolnym 2019/2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania  Rodziny na lata 2020 – 2022.
 
18.  Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
19. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
20. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
21. Zakończenie obrad XV sesji rady gminy.
 
 
Przewodnicząca Rady    


Wiesława Sokołowska   

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (27 stycznia 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 stycznia 2020, 14:43:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200