OBWIESZCZENIE23.03.2020

OBWIESZCZENIE

23.03.2020

Rypin, dnia 23.03.2020 r.
 
RRW.6220.11.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.).

W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N

    podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2018 roku na wniosek na wniosek SPECTECH GLOBAL Sp. z o.o., reprezentowana przez Pana Błażeja Grabowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 103/4, 104/2 w obrębie ewidencyjnym Puszcza Rządowa.
    Przedsięwzięcie to  zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rypin.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu.
   W związku z powyższym informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość składania  w  w/w sprawie uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można  składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4. w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Rządowa na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (23 marca 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (23 marca 2020, 12:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360