OBWIESZCZENIE23.03.2020

OBWIESZCZENIE

23.03.2020

            Rypin, dnia 23.03.2020 r.
RRW.6220.11.2020
    
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
    Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek SPECTECH GLOBAL Sp. z o.o., reprezentowana przez Pana Błażeja Grabowskiego postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 103/4, 104/2 w obrębie ewidencyjnym Puszcza Rządowa, gm. Rypin skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu wniosek o  wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
     W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo , że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem i dokumentacją w tej sprawie.
    W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Rządowa na okres 14 dni.
Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (23 marca 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (23 marca 2020, 12:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177