OBWIESZCZENIE11.05.2020

OBWIESZCZENIE

11.05.2020

Rypin, dnia 11.05.2020 r.
 
RRW.6220.8.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm)

W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz-Czermin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 82, 50, 5, 52, 53, 54/1, 56/1, 58/1, 57, 59, 61/1, 63, 68, 69, 71, 73, 80, 64, 67/2, 67/3, 67/4, 70/1, 72/3, 72/4, 77, 79, 84/7, 81/1, 84/4, 81/2, 84/6, 48 w obrębie ewidencyjnym Zakrocz gm. Rypin.
Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Zakrocz na okres 14 dni.
 
Zawiadomienie  uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (11 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (11 maja 2020, 14:50:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288