OBWIESZCZENIE21.05.2020

OBWIESZCZENIE

21.05.2020

                                                                                           Rypin, dnia 20.05.2020 r.
 
RRW.6220.5.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N

o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku  poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,


    że związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji  gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 157/1, 145/1, 144, 158, 146, 148, 147, 159, 3020/2, 3020/3, 3020/4, 156, 167/1, 167/2, 150/1, 150/2, 152, 153, 154, 155, 168/1, 168/3, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 151, 173, 203, 204, 205, 206 położonych w miejscowości Puszcza Rządowa, gmina Rypin,
    Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Rządowa oraz w Urzędzie Gminy Rogowo i we wsi Szczerby na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (21 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (21 maja 2020, 12:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58