OBWIESZCZENIE21.05.2020

OBWIESZCZENIE

21.05.2020

                                                                                                Rypin, dnia 21.05.2020 r.
 
RRW.6220.14.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N

o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku  poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,

    że związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Jacka Grochowieckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa 2 farm fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW każda wraz z 2 kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą - PV Sadłowo 1 i PV Sadłowo 2”, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków numerem ewidencyjnym: 79/1 położonej w miejscowości Sadłowo, gmina Rypin,
    Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (21 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (21 maja 2020, 12:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73