Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin25.05.2020

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

25.05.2020

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
 
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XVI sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XV sesji rady gminy odbytej w dniu 4 lutego 2020 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XVI sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Rypin.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości.
 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2019 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2019.
 
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
 
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy  Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2019 roku.
 
12. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
14. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
15. Zakończenie obrad XVI sesji rady gminy.
 
 
Przewodnicząca Rady


    Wiesława Sokołowska 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju oraz obowiązującym zakazem zgromadzeń sesja odbędzie się przy udziale minimalnej ilości osób tj. radnych gminy i władz gminy.
 
Zachęcamy do śledzenia transmisji obrad drogą on-line.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (25 maja 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (25 maja 2020, 14:23:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104