OBWIESZCZENIE09.07.2020

OBWIESZCZENIE

09.07.2020

                         Rypin, dnia 09.07.2020 r.
RRW.6724.195.217.2020
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 lipca 2020 r. do 18 sierpnia  2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Rypinie, pok. nr 3,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

   Na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny (w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: http://www.bip.rypin.pl/
   Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu Studium na środowisko, mogą składać uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:
1)w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Rypin, 87-500 Rypin, ul. Lipnowska 4;
2)ustnie do protokołu;
3)za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rypin.
Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.


Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych - procedura planistyczna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwane rozporządzeniem 2016/679 informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin.
Ponadto Wójt Gminy Rypin jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Rypin, podaje następujące informacje::
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Rypin z siedzibą w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Lipnowska 4, tel. 54 280 97 00.
2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail iod@lesny.com.pl, tel. 61 424 40 33 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną sporządzenia studium, zaś podstawą przetwarzania jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
c) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293);
d) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm).
4. Pani/Pana dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.  
5. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle (art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679).
6. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (art. 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
7. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
8. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (9 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (9 lipca 2020, 11:50:19)

Ostatnia zmiana: Łukasz Borkowski (9 lipca 2020, 13:47:08)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154