OBWIESZCZENIE16.02.2021

OBWIESZCZENIE

16.02.2021

Rypin, dnia 22.02.2021 r.
 
RRW.6220.7.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku,  poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202 r. poz. 247 z późn. zm.).

W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N

    podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2021 roku  na wniosek Vortex Energy Solar Sp. z o.o. w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra Józefiak-Pałka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW, zlokalizowanych w miejscowości Rusinowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr ewid. 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gmina Rypin, powiat Rypiński” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewid. 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo gm. Rypin. Przedsięwzięcie te zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rypin.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Rypinie, oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu.
    W związku z powyższym informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość składania  w  w/w sprawie uwag i wniosków.
    Uwagi i wnioski można  składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
    Niezbędna dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (16 lutego 2021)
Opublikował: Łukasz Borkowski (22 lutego 2021, 15:04:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47