OBWIESZCZENIE22.02.2021

OBWIESZCZENIE

22.02.2021

            Rypin, dnia 22.02.2021 r.
RRW.6220.7.2021
 
    O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
    Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek Vortex Energy Solar Sp. z o.o. w imieniu której działa pełnomocnik Pani Aleksandra Józefiak-Pałka postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW, zlokalizowanych w miejscowości Rusinowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr ewid. 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gmina Rypin, powiat Rypiński” skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu wniosek o  wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem i dokumentacją w tej sprawie.
    W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl oraz
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni..
Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (22 lutego 2021)
Opublikował: Łukasz Borkowski (22 lutego 2021, 15:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53