OBWIESZCZENIE26.03.2021

OBWIESZCZENIE

26.03.2021

Rypin, dnia 26.03.2021 r.
 
RRW.6220.03.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
 
    Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo-Kwiatkowo-Stępowo oraz drogi gminnej nr 120305C Stawiska- Linne- Jasin- Kwiatkowo” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki w obrębie ewidencyjnym Kwiatkowo – gm Rypin : 210, 211, 298, 282/1, 282/2, 311/2, 83, 212, 297, 225/2, 65, 321, 203/3, 203/2, 203/1, 205/2, 205/4, 206/1, 279, 207, 208/2, 208/1, 209/5, 209/4, 209/3, 189/2, 189/1, 188/4, 321, 317, 316, 223/3, 223/2, 220/3, 220/2, 220/1, 221, 219, 218, 309, 304, 216, 215, 214, 3001/3, 227/1, 227/4, 227/3, 229/3, 228/2, 228/3, 232/3, 232/4, 233/2, 234/1, 236, 235, 237/2, 237/3, 237/4, 3001/1, 239/2, 239/1, 323/5, 323/2, 323/4, 323/3, 240, 241/1, 243/2, 243/3 oraz działki obręb Stępowo – gm. Rypin: 188, 199, 203/1, 197/1, 196, 187, 203/2, 202/3, 202/1, 202/2.
    Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
    Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3) w godzinach od 7:30 do 15:30.
    Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 
           
 
 
           
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Stępowo i Nowe Sadłowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (26 marca 2021)
Opublikował: Łukasz Borkowski (26 marca 2021, 14:36:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91