OBWIESZCZENIE30.03.2021

OBWIESZCZENIE

30.03.2021

Rypin, dnia 30.03.2021 r.
 
RRW.6733.CP.2.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam,

   że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez USŁUGI I PROJEKTOWANIE ELTOMES Tomasz Górski, w dniu 26.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nn 0,4kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 17, 10, 7, 13  położonych w miejscowości Głowińsk - gmina Rypin.
   W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3
w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Głowińsk na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (30 marca 2021)
Opublikował: Łukasz Borkowski (30 marca 2021, 13:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98