OBWIESZCZENIE31.03.2021

OBWIESZCZENIE

31.03.2021


Rypin, dnia 31.03.2021 r.
 
RRW.6220.18.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
    Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N

    podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek KRD Global Group Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Dariusza Ryszarda Fenger wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Instalacja kompleksu odnawialnego źródła energii, instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 5MW, pod nazwą „Puszcza Rządowa PV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr  103/3, 103/4 i 104/2 w obrębie ewidencyjnym Puszcza Rządowa, gm. Rypin, gm. Rypin.
    Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
    Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dziesięć stron, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia: informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie www.bip.rypin.pl, oraz poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz w miejscowości Puszcza Rządowa.
    Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Rządowa na okres 14 dni.
Zawiadomienie  uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski (31 marca 2021)
Opublikował: Łukasz Borkowski (31 marca 2021, 11:06:44)

Ostatnia zmiana: Łukasz Borkowski (31 marca 2021, 14:24:23)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 106