Obwieszczenie08.07.2021

Obwieszczenie

08.07.2021


Rypin, dnia 07.07.2021  r.
 
RRW.6733.CP.4.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusinowo” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 370, 374/4, 374/6, 374/8, 374/10, 374/16, 374/17, 374/22, 374/18, 374/21, 375/5, 375/7, 375/9, 375/10, 375/11, 375/12, 375/13, 375/15, 375/16, 375/18, 375/20, 375/26, 375/23 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, celem uzgodnienia.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (8 lipca 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (8 lipca 2021, 15:11:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (8 lipca 2021, 15:21:42)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203