Obwieszczenie11.10.2021

Obwieszczenie

11.10.2021


Rypin, dnia 08.10.2021 r.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Rypin
RRW.623.58.2021
 
Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.),
zawiadamiam
właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położona na terenie gminy Rypin, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
     W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość:
· złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.
W pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ma obowiązek wskazać przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów z terenu nieruchomości, oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), postanowienia umowy muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906).
  Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
  Niniejsze zawiadomienie zostaje przekazane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 października 2021 r.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (11 października 2021)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (11 października 2021, 08:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122