Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin25.04.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

25.04.2022


Rypin, dnia 25.04.2022 r.
 
RRW.6733.CP.2.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
            podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowości Sikory” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 27/5, 27/8, 27/11, 27/22 położonych w miejscowości Sikory - gmina Rypin.
   Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
            W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sikory na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (25 kwietnia 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (29 kwietnia 2022, 10:00:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144