Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin31.05.2022

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

31.05.2022

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXXV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXXIV uroczystej sesji rady gminy odbytej w dniu 27 maja 2022 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXXV sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022 – 2029.
 
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Rypin w roku 2021 obejmującego realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy.
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad przedstawionym raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rypin.
 
6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rypin
za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego gminy,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rypin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rypin za 2021 rok,
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok,
e) dyskusja nad sprawozdaniami,
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rypin.
 
7. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
10. Zakończenie obrad XXXV sesji rady gminy.
 
Przewodnicząca Rady
                       
Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (31 maja 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 czerwca 2022, 15:27:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 czerwca 2022, 15:28:08)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 218