Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin13.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.06.2022


Rypin, dnia 13.06.2022 r.
RRW.6733.CP.18.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
  Stosownie do art. 49, w myśl art. 113 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256
 
zawiadamiam,
    o wydaniu postanowienia z dnia 13.06.2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wójta Gminy Rypin z dnia 24.02.2022 r. znak: RRW.6733.CP.18.2021 dla inwestycji pn „Budowa telekomunikacyjnej linii i kanalizacji kablowej, słupów i przyłączy w mieście Rypin (Etap 4) oraz miejscowościach Starorypin Prywatny (Etap 2) i Rusinowo, gm. Rypin, pow. rypiński na potrzeby przedsięwzięcia POPC działanie 1.1” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 72/27, 72/28, 72/7, 72/54. 
            Sprostowanie polega na tym, że w treści decyzji na stronie 1 w pkt 2 ppkt 4) litera a)
zamiast: „kabel światłowodowy o średnicy ok. 6,0 mm”
powinno być: „przyłącza napowietrzne i/lub przyłącza doziemne”.
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Starorypin Prywatny na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (13 czerwca 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (14 czerwca 2022, 13:59:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150