Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin22.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.06.2022


Rypin, dnia 22.06.2022 r.
 
RRW.6733.CP.6.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
      że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Jacka Tęgowskiego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 154/11, 154/12, 154/13, 154/14, 188 położonych w miejscowości Zakrocz - gmina Rypin.
      W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Zakrocz na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (22 czerwca 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (23 czerwca 2022, 12:59:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98