Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin22.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.06.2022


Rypin, dnia 22.06.2022 r.
 
RRW.6733.CP.9.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
zawiadamiam,

      że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Jacka Tęgowskiego w dniu 14.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 27/5, 27/8, 27/11, 27/22, 27/10, 27/13, 27/15, 27/17, 27/19, 27/21 położonych w miejscowości Sikory - gmina Rypin.
      W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3
w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Sikory na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (22 czerwca 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (23 czerwca 2022, 13:04:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101