Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin09.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

09.08.2022

Rypin, dnia 09.08.2022 r.
 
RRW.6733.CP.7.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,

że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Rafała Szarek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przyłącza kablowego nN 0,4kV z szafką pomiarową oraz demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 203/1, 203/2, 210, 209, 208, 207, 206  położonych w miejscowości Zakrocz - gmina Rypin.

W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Zakrocz na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Marcin Witulski (9 sierpnia 2022)
Opublikował: Marcin Żołnowski (10 sierpnia 2022, 14:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120