Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin25.10.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

25.10.2022


Rypin, dnia 25.10.2022 r.
 
RRW.6733.CP.15.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu                            i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
zawiadamiam,
     że na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Tomasza Górskiego w dniu 21.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Projekt budowy linii kablowej nN 0,4kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 7, 10, 19/1, 19/2, 20 położonych w miejscowości Głowińsk- gmina Rypin.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Głowińsk na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (25 października 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (26 października 2022, 14:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146