Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin27.10.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.10.2022


Rypin, dnia 27.10.2022 r.
 
RRW.6733.CP.12.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
       podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Michała Szalkowskiego wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowa linii kablowej nn 0,4kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 178/10, 178/11, 178/9, 178/5, 178/3, 186, 177, 178/8, 201/3, 201/2, 202, 200, 175, 174/2, 173/2, 173/1, 151/1, 172/1, 172/2  położonych w miejscowości Puszcza Rządowa - gmina Rypin.
      Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3). W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Rządowa na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (27 października 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (27 października 2022, 13:51:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112