Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin09.11.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

09.11.2022


Rypin, dnia 04.11.2022 r.
 
RRW.6733.CP.13.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
    podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Piotra Szameta wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, małogabarytowej stacji transformatorowej, słupowej stacji transformatorowej, stanowisk słupowych SN  z rozłącznikami, stanowisk słupowych nN , złączy kablowych SN 15 kV i złączy  kablowych nN 0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 73, 19/1, 41 w miejscowości Dębiany, 4/4, 118/1, 115/3, 118/10, 122/9, 84/20 w miejscowości Dylewo, 83/1, 83/2, 199/2, 148/3, 146, 81/4, 82, w miejscowości Zakrocz,  położonych w  gminie Rypin oraz  na działkach o numerach ewidencyjnych 98/3, 95/2, 95/5 w miejscowości Sosnowo położonych w gminie Rogowo.
 
     Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
            W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Rogowo oraz we wsi Dębiany, Dylewo, Zakrocz, Sosnowo na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (9 listopada 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (9 listopada 2022, 09:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120