Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin14.11.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2022


Rypin, dnia 14.11.2022 r.
 
RRW.6733.CP.1.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
  Stosownie do art. 49, w myśl art. 113 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
zawiadamiam,
                                              
     o wydaniu postanowienia z dnia 14.11.2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wójta Gminy Rypin z dnia 15.04.2022 r. znak: RRW.6733.CP.1.2022 dla inwestycji pn „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy w miejscowości Kowalki” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 30/1, 31/2, 32, 31/1, 33/8, 33/2, 33/4, 33/5, 34, 35, 37/3, 37/4, 38/3, 38/2, 38/5, 39, 105, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/22, 197/23, 197/42, 227 227 położonych w miejscowości Kowalki – gmina Rypin,
     Sprostowanie polega na tym, że w treści decyzji omyłkowo nie wymieniono jednej z działek, o które wnioskował inwestor, a mianowicie działki o numerze ewidencyjnym 196 w miejscowości Kowalki – gmina Rypin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (14 listopada 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (16 listopada 2022, 12:45:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100