Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin17.11.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

17.11.2022


Rypin, dnia 17.11.2022 r.
 
RRW.6733.CP.14.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
     podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Matusza Gałkowskiego wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 33/3, 33/4, 33/6, 33/1 położonych w miejscowości Jasin oraz 153/1, 159/1, 155/1, 157/1, 160/1, 160/3 położonych w miejscowości Kwiatkowo – gmina Rypin.
 
     Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
     W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Jasin i Kwiatkowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (17 listopada 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (18 listopada 2022, 09:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119