Obwieszczenie - kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków06.12.2022

Obwieszczenie - kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

06.12.2022

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) informuję, że wszystkie gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontroli ich funkcjonowania i opróżniania.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zapisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Rypin począwszy od  stycznia 2023 roku są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi (rachunki, faktury). W przypadku nie wywiązania się z powyższego Wójt Gminy Rypin będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia sposobu pozbywania się nieczystości płynnych.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi (ilość odprowadzanych ścieków ustala się w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego. W przypadku gdy odbiorca usług posiada jedynie wodomierz rejestrujący zużycie wody, ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobranej wody).
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), jednak nie rzadziej niż raz/rok, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę (imienne rachunki, faktury).
Pozbywanie się z terenu nieruchomości ścieków niezgodnie z przepisami prawa jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
Z wyżej wymienionych kontroli urząd ma obowiązek sporządzić zbiorcze sprawozdanie z terenu całej gminy i przedłożyć Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Brak wykonania powyższych obowiązków skutkuje nałożeniem na gminy sankcji w postaci kar finansowych.
Janusz Tyburski
Wójt Gminy Rypin
 
Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
1)      Przedsiębiorstwo Komunalne  Komes Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowa 4, 87-500 Rypin,
2)      Firma TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
3)      WC SERWIS Sp. z o. o. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
4)      Zakład Usługowo -  Handlowo ,, KARO’’  Józef Karczewski ul. Szpakowa 12A , 85-436 Bydgoszcz,
5)      Regionalny Zakład Utylizacji  Odpadów Komunalnych ,, Rypin’’ Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin.

metryczka


Wytworzył: Janusz Tyburski - Wójt Gminy Rypin (6 grudnia 2022)
Opublikował: Marcin Dytrych (6 grudnia 2022, 10:49:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Dytrych (6 grudnia 2022, 10:51:31)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185