Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin01.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

01.03.2023


Rypin, dnia 01.03.2023 r.
 
RRW.6733.CP.18.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pani Anny Łoś „Anemon” w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 15kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 79/2, 139, 135/3, 135/4 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin oraz numerach ewidencyjnych 241/4, 242/2, 1442/1 położonych w miasto Rypin.
 
     W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin oraz Urzędu Miasta Rypin na stronach: www.bip.rypin.pl., www.bip.rypin.eu,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (1 marca 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (1 marca 2023, 14:53:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178