Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego02.03.2023

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

02.03.2023


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2023 r.
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 ze zm.),
 
podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu w dniu 28 lutego 2023 r., przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, decyzji znak: DOA.7110.10.2023.KBL, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 87/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., znak: WIR.I.7840.14.2.2022.MB, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającą inwestorowi: PERN Spółka Akcyjna pozwolenia na budowę dla zadanie pn.: Budowa rurociągu ropy naftowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku od Stacji Pomp Rypin do Stacji Pomp Łasin wraz ze Stacją Pomp Łasin, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, na terenie gminy Rypin, Osiek, Brodnica, Bobrowo, Jabłonowo Pomorskie, Świecie nad Osą oraz Łasin, w części dotyczącej działki nr ewid. 15/2 – obręb 0004 Gorczenica, gmina Brodnica.
 
     Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

     Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.
     Decyzja jest ostateczna. Strona może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa). Wysokość wpisu od skargi na niniejszą decyzję wynosi 500 zł. Strona ma prawo ubiegać się w Sądzie o zwolnienie
od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.
          
         Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
   w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
                                                
   Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Żurawlew (2 marca 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (2 marca 2023, 10:22:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171