Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin07.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.03.2023

Rypin, dnia 7.03.2023 r.
 
RRW.6220.1.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120307C Rypałki Prywatne-Stawiska od km 1+530 do km 4+398 i nr 120305C Stawiska-Linne-Jasin-Kwiatkowo od km 1+194 do km 2+159” przewidzianej do realizacji na działkach w miejscowościach: Rypałki Prywatne - numery ewidencyjne:  172/10, 224/2, 172/2, 172/4, 224/1, 116/1, 172/14, 172/15, 167/3, 218/1, 117/1, 167/4, 172/5, 117/2, 121/1, 165/1, 223/1, 223/2, nr 122/1,123/4, 129/3, 131/2, 172/11, 163/1, 162/11, 134/11, 172/9, 162/14, 162/15, 172/12, 134/12, 134/7, 155/3, 152/1, 155/5, 154/1, 155/4, 134/9, 148/1, 155/2, 135/2, 155/8, 135/4, 148/6, 136/1, 137/1, 228/1, 138/10, 138/8,  138/12, 138/6, 227/1,  230/1,  147/1, 139/1, 145/1, 140/1, 144/1, 141/1, 143/2,  233/3, 95/2, Stawiska - numery ewidencyjne: 109/2,  151/2, 210/1, 95/2, 111/1, 158/5, 159/3, 156/2, 154/2, 157/3, 157/2, 159/2, 107/1, 148, 91, 72 – gm. Rypin.
Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2B) w godzinach od 8:00 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 
           
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz w sołectwie Rypałki Prywatne oraz Stawiska  na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (7 marca 2023)
Opublikował: Marcin Dytrych (7 marca 2023, 06:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141