Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (127)  |  Przetargi unieważnione (20)

zamówienie na:

Zakup i dostawa 10 laptopów i 33 tabletów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 pobierz (1058kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 pobierz (1065kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego pobierz (459kB) pdf

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego pobierz (359kB) pdf


RRW.271.ZO.2.2020                                               Rypin, dnia 02.04.2020 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
 
Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1)    W sprawach merytorycznych – Mateusz Krajewski, tel. 54 280 97 13, e-mail: oswiata@rypin.pl,
2)    W sprawach proceduralnych - Katarzyna Jarzębowska, tel./fax. 54 280 97 03, e-mail: przetargi@rypin.pl.
 
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
 
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa 10 laptopów i 33 tabletów”.
Zakup sprzętu komputerowego (laptopów i tabletów) w ramach realizacji Projektu #zdalnaszkoła, finansowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 
Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 
Oferty częściowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a)    Posiadają odpowiednie uprawnienia lub stosowne rejestracje formalne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a)    Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu.
b)    oświadczenie dot. klauzuli RODO o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c)    odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto.
Cena podana ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
 
Miejsce oraz termin składania ofert:

1)    Ofertę należy przesłać w formie skanu dokumentów na adres przetargi@rypin.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę 10 laptopów i 33 tabletów. Nie otwierać przez 07.04.2020 r. godz. 10:00”.
2)    Oferty należy składać, przesyłać do dnia 07 kwietnia 2020 roku do godziny 10:00.
3)    O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
4)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
5)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia.
 
Termin związania z ofertą: 30 dni.


                                                                                                        Wójt Gminy Rypin
                                                                                                                     /-/
                                                                                                       dr Janusz Tyburski


Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz (856kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (60kB) word
Załącznik nr 3 - Klauzula RODO pobierz (301kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Pankowska (2 kwietnia 2020, 14:46:52)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pankowska (20 kwietnia 2020, 15:08:56)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402