Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.2710.10.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 sierpnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, dnia 11 sierpnia 2014 roku Znak sprawy: RGG.2710.10.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń ratownictwa chemiczno – ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Kowalki”. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) unieważniam przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z up. WÓJTA (-) Jan Kwiatkowski Sekretarz gminy  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)