Uchwała nr XX/137/08Rady Gminy Rypinz dnia 12 listopada 2008w sprawie podatku leśnego na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XX/137/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 12 listopada 2008


w sprawie podatku leśnego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ) uchwala się, co następuje :


§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. ( M.P. Nr 81, poz. 718 ) z kwoty 152,53 zł za 1 m 3 do kwoty 150,- zł za 1 m 3 stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego na 2009 rok.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


                                                                           Przewodnicząca Rady
 
                                                                        Janina Iwona Andrzejczuk

plik do pobrania (123kB) pdf

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 grudnia 2008, 13:02:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2000