Uchwała nr XX/141/08Rady Gminy Rypinz dnia 12 listopada 2008w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XX/141/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 12 listopada 2008


w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje :


§ 1. Ustala się na rok 2009 opłatę za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,87 zł za 1 m³ + 7 % podatku VAT.
      
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
 
 

                                                                             Przewodnicząca  Rady  

        Janina Iwona Andrzejczuk

plik do pobrania (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 grudnia 2008, 13:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2425