Uchwała nr XII/55/03Rady Gminy Rypinz dnia 8 grudnia 2003w sprawie stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. )

Uchwała nr XII/55/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 8 grudnia 2003


w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się na 2004 rok stawki podatku od nieruchomości :

1/ od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych   - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od l m2 powierzchni użytkowej,
e) letniskowych - 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych - 1,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2/ od budowli - 2 % ich wartości

3/ od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
-   3,41 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
 

§ 2

Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa , w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
                Piotr Pawłowski

plik do pobrania (25kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (10 lutego 2004, 12:12:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2343