Uchwała nr XXI/107/04Rady Gminy Rypinz dnia 6 grudnia 2004w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 )

Uchwała nr XXI/107/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na terenie gminy w wysokości :
 
1/ za sprzedaż z samochodu dostawczego                    - 15,- zł,
2/ za sprzedaż z samochodu osobowego                      - 15,- zł,
3/ za sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą           - 15,- zł,
4/ za sprzedaż z wozu konnego                                   - 10,- zł,
5/ za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                          -   5,- zł,

§ 2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3

Opłatę targową pobierają inkasenci – sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia, z której rozliczają się w ciągu 7 dni od pobrania opłaty.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosi 25 % pobranych kwot opłaty targowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 
     Piotr Pawłowski

plik do pobrania (31kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (29 grudnia 2004, 12:50:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2189