Uchwała nr XXI/109/04Rady Gminy Rypinz dnia 6 grudnia 2004w sprawie wynagrodzenia wójtaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm. )

Uchwała nr XXI/109/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie wynagrodzenia wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Ustala się wynagrodzenie wójta w następującej wysokości :
- wynagrodzenie zasadnicze                                                     - 3.550,00 zł
- dodatek funkcyjny                                                                - 1.420,00 zł
- dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia
  zasadniczego dodatku funkcyjnego                                        -    994,00 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia
  zasadniczego                                                                        -    710,00 zł
 
co daje łącznie kwotę w wysokości 6.674,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 32/03 Rady Gminy Rypin z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia wójta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2004 r.

Przewodniczący Rady
 
    Piotr Pawłowski

plik do pobrania (27kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (29 grudnia 2004, 13:12:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2480