Uchwała nr XXVI/133/05Rady Gminy Rypinz dnia 27 lipca 2005w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinNa podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Uchwała nr XXVI/133/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 lipca 2005


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych określony  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do ilości godzin wskazanych w poniższej tabeli :

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Dyrektor szkoły podstawowej

8

2.

Dyrektor gimnazjum

3

§ 2

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo.

§ 3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów, logopedów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela : 

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog

20

2.

Logopeda

20

§ 4

1. W  przypadku  konieczności  łączenia  różnych  wymiarów pensum w ramach
    jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli
    ustala się proporcjonalnie  do  łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela
    zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Godziny  realizowane  powyżej  pensum  ustalonego  na  podstawie  ust.  1  są
    godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i dyrektorom szkół.

§ 6

Uchwała   wchodzi   w   życie   po   upływie   14  dni  od  dnia  ogłoszenia  jej  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                     Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Piotr Pawłowski     

plik do pobrania (34kB) word  

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (12 sierpnia 2005, 10:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2722