Uchwała nr XXVIII/142/05Rady Gminy Rypinz dnia 28 października 2005w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu kwartalnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( jednolity tekst Dz.U. z 1993 r. Nr 94,poz.431 z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( jednolity tekst Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.)

Uchwała nr XXVIII/142/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 października 2005


w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu kwartalnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.), art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( jednolity tekst Dz.U. z 1993 r. Nr 94,poz.431 z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( jednolity tekst Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.)


uchwala, się co następuje :
 
§  1

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§  2

Na inkasentów wyznacza się sołtysów. 

§ 3

Za inkaso podatków wymienionych w § 1 uchwały inkasenci otrzymają wynagrodzenie w formie ryczałtowej. Wynagrodzenie wypłacane będzie  raz na kwartał według załącznika nr 1 do uchwały. 

§  4

Ustala się, że inkasenci zobowiązani są do wpłacenia i rozliczenia się
z zebranych podatków w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy
w następnym dniu roboczym po terminie płatności podatków.

§  5

Traci moc uchwała nr  XXIV/114/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu na 2005 rok.

§  6

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§  7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

                                                                                     Przewodniczący Rady
 
                                                                                           Piotr Pawłowski

Uchwała Nr XXVIII/142/05 (29kB) word

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/142/05 (46kB) word

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (8 listopada 2005, 11:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2234