Uchwała nr XXIX/150/05Rady Gminy Rypinz dnia 7 grudnia 2005w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956).

Uchwała nr XXIX/150/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 7 grudnia 2005


w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956).


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonującej
sprzedaży na terenie gminy w wysokości :
 
1/ za sprzedaż z  samochodu dostawczego           - 15,00 zł
2/ za sprzedaż z  samochodu osobowego             - 15,00 zł
3/ za sprzedaż z  ciągnika rolniczego z przyczepą  - 15,00.zł
4/ za sprzedaż z  woza konnego                          - 10,00 zł
5/ za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                  -   5,00 zł

§ 2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3

Opłatę targową pobierają inkasenci – sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia, z której rozliczają się w ciągu 7 dni od pobrania opłaty.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosi  25 % pobranych kwot opłaty targowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
 
                                                                                       Piotr Pawłowski

plik do pobrania (29kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (22 grudnia 2005, 13:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2233